LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

2010

Công ty thành lập

Công ty thành lập với 2 thành viên
2015

Công ty chuyển đổi văn phòng

Chuyển đến tòa nhà hiện đại hơn
2018

Phát triển bền vững

Công ty đạt được kết quả tốt và phát triển bền vững